Kriptoaktīvu tirgu regulējums (MiCA)

Iesācējs

Iesācēja ceļvedis par kriptovalūtām

Starpposma

Rokasgrāmata iesācējiem par blokķēdēm un kriptovalūtām

Eksperts

kriptovalūtā News ekspertiem

Eiropas Savienība 2023. gada jūnijā ieviesa Kriptoaktīvo aktīvu tirgu regulu (MiCA) – tiesisko regulējumu, kas paredzēts kriptoaktīvo aktīvu nozares pārvaldībai. Šīs nozīmīgās regulas mērķis ir risināt problēmas un riskus, kas saistīti ar digitālo aktīvu nozari, kura līdz šim lielākoties ir darbojusies ārpus tradicionālo finanšu noteikumu robežām.

MiCA ieviešana iezīmē būtiskus ES centienus standartizēt noteikumus visās tās dalībvalstīs, nodrošinot drošāku, pārredzamāku un stabilāku kriptoaktīvu tirgu. Koncentrējoties uz patērētāju aizsardzību, tirgus integritāti un finanšu stabilitāti, MiCA bruģē ceļu kriptoaktīvu pieņemšanai plašākā mērogā, vienlaikus veicinot inovācijas un izaugsmi nozarē. Attīstoties digitālo aktīvu jomai, MiCA ir izšķirošs solis uz priekšu, lai izveidotu visaptverošu tiesisko regulējumu, kas līdzsvaro patērētāju, ieguldītāju un nozares ieinteresēto personu vajadzības.

Kriptoaktīvu tirgu regulējums (MiCA)

Pamatmērķi un darbības joma

  • Patērētāju aizsardzība: MiCA mērķis ir aizsargāt ieguldītājus un patērētājus, pieprasot pārredzamu informācijas atklāšanu un godīgu tirdzniecības praksi, palīdzot patērētājiem pieņemt informētus lēmumus par kriptoaktīviem.
  • tirgus integritāte: Regulas mērķis ir novērst tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, manipulācijas un krāpšanu kriptoaktīvu tirgū, izveidojot drošāku un uzticamāku ieguldījumu vidi.
  • Finanku stabilitāte: Regulējot nozīmīgas darbības ar kriptoaktīviem aktīviem, MiCA plāno mazināt sistēmiskos riskus un nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti.
  • Inovācijas un konkurētspēja: Regulējot, MiCA atbalsta arī inovācijas, nodrošinot, ka ES finanšu sektors joprojām ir konkurētspējīgs un inovatīvs, atbildīgi apgūstot tehnoloģiju attīstību.

Galvenie noteikumi

  • Transparentība un informācijas atklāšana: Kriptoaktīvu emitentiem jāpublicē baltā grāmata, kurā sīki izklāstīts projekts, riski un cita būtiska informācija. Kompetentajām iestādēm šis dokuments jāapstiprina.
  • Autorizācija un uzraudzība: Kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CASP), tostarp biržām, maku nodrošinātājiem un citiem, ir jāsaņem valstu kompetento iestāžu atļauja darboties ES. Tie tiks pakļauti pastāvīgai uzraudzībai.
  • Patērētāju aizsardzības pasākumi: MiCA ietver īpašus patērētāju aizsardzības noteikumus, piemēram, skaidrus brīdinājumus par risku, maldinošas prakses aizliegumu, kā arī noteikumus par pārvaldību un interešu konfliktiem.
  • Operatīvā noturība: Lai nodrošinātu savu pakalpojumu nepārtrauktību un integritāti, subjektiem jāpierāda operacionālā noturība pret dažādiem riskiem, tostarp kiberdraudiem.

Ietekme un sekas

  • Kriptotirgum: MiCA, visticamāk, radīs lielākas atbilstības nodrošināšanas izmaksas kriptogrāfijas uzņēmumiem, bet arī nodrošinās skaidrāku regulatīvo vidi, kas varētu palielināt patērētāju uzticēšanos un veicināt plašāku kriptoaktīvu ieviešanu.
  • Globāla ietekme: Kā viens no pirmajiem visaptverošajiem kriptoaktīvu regulatīvajiem regulējumiem MiCA varētu kalpot par paraugu citām jurisdikcijām, potenciāli ietekmējot globālos kriptoregulējuma standartus.

MiCA priekšrocības un trūkumi

MIKA priekšrocībasMIKA trūkumiJuridiskā noteiktībaTurīgi noteikumi, kas jāievēroKriptogrāfijai pielāgoti noteikumiSodi par nepareizu rīcībuKreditivitāte piesardzīgiem klientiemKārtas ierobežojumi USD stabilkoiniemViena licence darbībai visā blokāNFT ir pelēkā zonaPiesaistīt TradFi investīcijasNeskaidrs, kā darbosies izpilde ārvalstīs

MIKA priekšrocībasMIKA trūkumi
Juridiskā noteiktībaTurīgi noteikumi, kas jāievēro
Kriptogrāfijai pielāgoti noteikumiSodi par nepareizu rīcību
Kreditivitāte piesardzīgiem klientiemKārtas ierobežojumi USD stabilkoiniem
Viena licence darbībai visā blokāNFT ir pelēkā zona
Piesaistīt TradFi investīcijasNeskaidrs, kā darbosies izpilde ārvalstīs

Kriptoaktīvi, uz kuriem neattiecas MiCAR

Decentralizētas finanses

Decentralizētās finanses (DeFi) ir paradigmas maiņa finanšu sektorā, piedāvājot pakalpojumus no kreditēšanas līdz aktīvu tirdzniecībai bez centralizētiem starpniekiem. Neraugoties uz revolucionāro potenciālu, DeFi raksturīgā decentralizācija rada unikālas regulatīvās problēmas, kas bieži vien apiet tradicionālos regulatīvos ietvarus, piemēram, MiCA. Tas, ka nav centrālās emisijas iestādes, nozīmē, ka dažiem DeFi protokoliem un aktīviem trūkst skaidras regulatīvās pārraudzības, ko paredz MiCA, un tie kuģo ūdeņos, kas vēl nav iezīmēti visaptverošos ES noteikumos.

Nepārdodamie žetoni

Nepārdodamie žetoni (NFT), digitālie aktīvi, kas apliecina īpašumtiesības vai unikālu priekšmetu autentiskuma pierādījumu, vēl vairāk ilustrē kriptogrāfijas regulējuma sarežģītību. Ņemot vērā to unikalitāti un plašo aktīvu klāstu, ko tie pārstāv, sākot ar digitālo mākslu un beidzot ar reālās pasaules aktīvu tiesībām, NFT atrodas regulējuma pelēkajā zonā. Pašreizējais MiCAR regulējums galvenokārt attiecas uz aizstājamiem, savstarpēji aizvietojamiem aktīviem, atstājot NFT ierobežotā telpā, kurā patērētāju aizsardzības un tirgus integritātes pamatnostādnes ir mazāk noteiktas.

Kriptovalūtas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem

Turklāt kriptovalūtas, kuras jau ir regulētas saskaņā ar spēkā esošajiem finanšu tiesību aktiem un atzītas par vērtspapīriem, atvasinātiem instrumentiem vai citiem finanšu instrumentiem, paliek ārpus MiCAR īpašās darbības jomas. Šos aktīvus turpina regulēt iepriekš pastāvošās regulatīvās sistēmas, kas var pilnībā vai daļēji neatbilst jaunajiem riskiem un iespējām, ko rada digitālais laikmets.

Kriptoaktīvu aktīvu klasifikācija un prasības

Citi kriptoaktīvi – II sadaļa:

MiCAR izveido pamatprotokolu kriptoaktīviem aktīviem, kas nav kvalificējami kā aktīviem piesaistīti žetoni (ART) vai elektroniskās naudas žetoni (EMT). Šādu aktīvu emitentiem ir pienākums ievērot visaptverošu paziņošanas režīmu, nodrošinot pārredzamību un pārskatatbildību. Galvenā no šīm prasībām ir pienākums izstrādāt, paziņot un publicēt kriptoaktīva “balto grāmatu” (CA-WP), kurā ir sīki aprakstīts gan saturs, gan forma, kā noteikts MiCAR. Šis stūrakmens dokuments kopā ar stingrām mārketinga komunikācijas pamatnostādnēm ir jāiesniedz kompetentajai iestādei, uzsverot emitenta atbildību par sniegtās informācijas patiesumu. Jāatzīmē, ka šie noteikumi neattiecas uz piedāvājumiem, kas paredzēti mazāk nekā 150 personām vienā dalībvalstī vai nepārsniedz 1 miljonu euro 12 mēnešu laikā, tādējādi piedāvājot zināmu elastību mazāka mēroga darbībām.

Aktīviem piesaistītie žetoni (ART) – III sadaļa:

ART emitēšanai un publiskai piedāvāšanai tiek piemēroti stingrāki noteikumi, atspoguļojot to potenciālo ietekmi uz finanšu stabilitāti un patērētāju uzticēšanos. Papildus CA-WP pienākumiem struktūrām, kas veic ART piedāvājumu vai vēlas saņemt atļauju tirdzniecībai, ir jāsaņem atļauja, kas pamatojas uz stingriem piemērotības un atbilstības kritērijiem. Lai gan CRR kredītiestādes ir atbrīvotas no šīs atļaujas izsniegšanas ART emisijai, tām par to ir iepriekš jāinformē kompetentās iestādes. Turklāt ART emitentiem ir saistošas pašu kapitāla prasības, aktīvu rezervju sastāva pilnvaras un glabāšanas politika, nodrošinot stingru riska mazināšanas sistēmu. Būtiski, ka ART ir arī jāizstrādā atveseļošanas un operatīvās izpirkšanas plāni, tādējādi uzlabojot noturību pret darbības traucējumiem. ART, kas 12 mēnešu laikā nepārsniedz piecu miljonu euro slieksni vai ir paredzēti tikai kvalificētiem ieguldītājiem, ir atbrīvoti no šīm stingrajām prasībām.

Elektroniskie naudas žetoni (EMT) – IV sadaļa:

Elektroniskās naudas žetoniem (EMT) MiCA paredz atsevišķu regulatīvo regulējumu, kas saskaņots ar esošajiem elektroniskās naudas regulējumiem. Emitentiem jāsaņem atļauja vai nu kā CRR kredītiestādēm, vai kā elektroniskās naudas iestādēm, skaidri aizliedzot procentu piešķiršanu EMT. EMT emisiju un izpirkšanu regulē MiCA direktīvas, pieprasot nošķirt vismaz 30 % no saņemtajiem līdzekļiem un ieguldīt atlikušo daļu drošos, likvīdos finanšu instrumentos. Tāpat kā ART emitentiem, arī EMT emitentiem ir pienākums izstrādāt atgūšanas un dzēšanas plānus, nodrošinot darbības nepārtrauktību un patērētāju aizsardzību.

Kriptoaktīvo aktīvu pakalpojumi – V sadaļa:

MiCA arhitektūras centrā ir uzraudzības un uzņēmējdarbības veikšanas standartu saskaņošana starp kriptoaktīvu aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (CAS-Providers), kas aptver plašu pakalpojumu klāstu, sākot no tirdzniecības platformām līdz pat turēšanas, apmaiņas un konsultāciju pakalpojumiem. Šī vienotā sistēma nodrošina, ka visi tirgus dalībnieki ievēro konsekventus, augstas kvalitātes standartus, veicinot drošu, pārredzamu un dinamisku kriptoaktīvu ekosistēmu.

MiCA piemēros no 2024. gada 30. decembra, izņemot III un IV sadaļu, kuras piemēros no 2024. gada 30. jūnija.

Slēgums

MiCA vienota tiesiskā regulējuma ieviešana kriptoaktīviem aktīviem iezīmē ES digitālo aktīvu tirgus pārveides posmu, ļaujot uzņēmumiem netraucēti piedāvāt un apkalpot kriptoaktīvus visās dalībvalstīs. Subjektiem, kas iepriekš darbojās neregulētā vidē, tagad ir jāpārvar licencēšanas procedūras un jāpieņem prasībām atbilstoša darbības prakse. Tikmēr jau regulētās vienības var apiet grūto licencēšanas procesu, lai gan tām ir jāpilnveido savas sistēmas, lai tās atbilstu MiCA īpašajām kriptoaktīvu prasībām. Šī regulējuma evolūcija uzsver izšķirošo pāreju uz standartizētu uzraudzību, kas sola lielāku tirgus integritāti un patērētāju aizsardzību visā Eiropas kripto ainavā.

Iesācējs

Iesācēja ceļvedis par kriptovalūtām

Starpposma

Rokasgrāmata iesācējiem par blokķēdēm un kriptovalūtām

Eksperts

kriptovalūtā News ekspertiem